Maria Optik Synundersökningar Karlstad Nattlins

Synen

Synen är den dominerande faktorn i mänsklig utveckling och synen är det inlärda ämnet för information och behandling.


Människan är en komplex organism, utvecklad från en medfödd kombination av ärvda behandlingssystem. Dessa system består av olika delar: Pedagogisk del – det vi lär, visuell del –  det vi ser , auditiv del –  det vi hör, och emotionell del – det vi känner..  Synen blir i detta sammanhang katalysatorn och bandet mellan aktiviteten och förståelse.

 

Hur fungerar ögat?

Ljuset passerar genom hornhinnan med dess tårfilm via främre kammaren till linsen och vidare genom glaskroppen till näthinnan för att falla på gula fläcken och processas sedan av hjärnan.

Läs- och skrivsvårigheter

För att lära sig läsa och skriva krävs det att våra ögon ser och samarbetar för att informationen vi får ska bli meningsfull. Vi behöver höra det vi själva och andra säger på ett sätt som gör det möjligt för informationen att integrera med det vi ser. Motoriken i kroppen behöver ha utvecklats fullt ut, så att vi inte störs av restreflexer i kroppen som förstör vår koncentration.


Dessa tre delar, seendet, hörseln och motoriken spelar en avgörande roll för att vi ska lära oss läsa och därmed också att kunna uttrycka oss i skrift.


Vi undersöker ögonen med hänsyn till detta. Om det föreligger ett synfel eller ett samarbetsproblem mellan ögonen, ger vi rekommendationer för hur detta ska lösas

Synproblem ögat optiker synundersökning hornhinna