070 - 603 82 33 / SMS 070-3327872 info@mariaoptik.se

Maria erbjuder olika typer av handledning och mentorskap beroende på behov.

 

Hon är utbildad till psykoterapeut steg 1, 2007-2009 vid
Centrum för intergrativ psykoterapi i Karlstad

 

För mer information ta kontakt och begär en offert.  –
Telefon 070-603 82 33, eller via e-post  info@mariaoptik.se

Pedagogisk handledning utgår ifrån ett strukturerat lärande samtal där ett arbetslag, kontinuerligt och under en längre tid, får möjlighet att reflektera över sitt uppdrag/sin verksamhet tillsammans och under ledning av en professionell handledare. Denna person kan vara en kollega, men kan också representera en annan nivå i organisationen.  Handledaren/samtalsledaren ska vara kunnig inom yrkesområdet och åtnjuta synligt stöd från chefer, för att få hög legitimitet i gruppen. 

Handledning inom hantverk har varit väsentlig i all yrkesutbildning. Lärlingar och gesäller har fått handledning av en mästare som visar och instruerar. De prövar sedan själva och mästaren rättar och korrigerar, tills handlingen utförs på korrekt sätt. En utgångspunkt i metoden är att det finns ett visst sätt att utföra handlingen/arbetet på som är den rätta.

Handledning är ett viktigt verktyg för kompetens- och verksamhetsutveckling. Beteckningen handledare och uttrycket handledning används med olika betydelser för olika ändamål. Två av dessa, terapi och hantverk är begrepp med lång tradition. Ett tredje sammanhang där handledning används, är en ny modell som utvecklats för att komplettera hantverkstraditionen och avsedd att kunna användas i moderna utbildningssammanhang.

I terapihandledning, ligger fokus på det som är skevt, fel eller på något sätt problematiskt. Vid denna typ av handledning läggs tyngdpunkten på känslor och känslomässiga reaktioner hos den som blir handledd. Handledningssamtalen sker ofta på tu man hand.

Handling och reflektion är en modell som syftar till att hjälpa yrkesutövare att bli medvetna om sin egen yrkeskunskap, för att kunna förändra och utveckla denna. Handledaren måste kunna utgå ifrån och förstå den han eller hon ska handleda och ha respekt för andra uppfattningar än de egna. Handledaren ska hjälpa andra att utvecklas utifrån deras egna utgångspunkter, i stället för att tvinga på de som handleds sina egna.